Vedtægter

Vedtægter for Brenderups Aktivitetscenter.

§ 1 Navn

Brenderup Aktivitetscenter.
Centret er en selvejende institution med hjemsted i Brenderup i Middelfart Kommune.

§ 2 Formål

Centret er beregnet til benyttelse af borgere og foreninger til idræt, kulturelt arbejde, udstillinger med videre.

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Centrets højeste myndighed.

§ 4 Afholdelse af generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på aktivitetscenterets hjemmeside og andre lokale offentlige nyhedsinstanser.
I generalforsamlingen kan deltage alle, som er interesseret i Brenderup Aktivitetscenter.
Stemmeberettigede er myndige personer. De skal være bosat i Brenderup Sogn eller være medlem af de foreninger, som bruger Centret.

Kun fremmødte personer har stemmeret. Stemmeberettigelse skal kunne dokumenteres på forlangende.

Alle afgørelser sker med almindeligt stemmeflertal, undtaget dog i særlige tilfælde (§9)

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for ændringerne.

Afgørelser sker ved håndsoprækning eller skriftlig stemmeafgivelse, hvis mindst 1 af de stemmeberettigede ønsker det. Ved personvalg skal der altid være skriftlig stemmeafgivelse.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal altid være et selvstændigt punkt på dagsordenen.

På hver generalforsamling vælges et stemmeudvalg på 2 medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

• Valg af stemmeudvalg
• Valg af dirigent
• Årsberetning fra bestyrelsen
• Regnskab
• Budget
• Indkommende forslag
• Vedtægtsændringer
• Valg af bestyrelse (Lige år formanden og 1 bestyrelsesmedlem, ulige år kassereren og 1 bestyrelsesmedlem)
• Valg af suppleanter
• Valg af revisor
• Eventuelt

§ 5 Valg

Der vælges en bestyrelse på 4 personer, der sidder i 2 år. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, således at formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år.

Der skal vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.

Ved opstilling af en ikke fremmødt person kræves, at vedkommende skriftligt har tilkendegivet, at vedkommende vil modtage valg.

§ 5.1 Regler for afstemning

Der stemmes separat til formandsvalg, formand vælges efter simpelt flertal.

Der stemmes separat til kasserer, kasserer vælges efter simpelt flertal.

Der stemmes seperat til medlem af bestyrelsen, medlem af bestyrelsen vælges ved simpelt flertal.

For suppleanter stemmes der en gang på de opstillede kandidater. Kandidaten, der får flest stemmer er 1. suppleant og kandidaten med næstflest stemmer er 2. suppleant.

§ 6 Bestyrelsen

Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager Centrets interesser.

Middelfart Kommune udpeger 2 repræsentanter uden stemmeret til bestyrelsen. De foreninger og institutioner, som bruger Centret, kan udpege hver en repræsentant til bestyrelsen, som deltager på lige fod med de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden.

Bestyrelsen skal føre referat af møder og generalforsamling.

Bestyrelsen er forpligtiget til at holde Centrets midler og ejendom behørigt forsikret.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dage varsel ved offentliggørelse i dagspressen. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling indenfor 3 uger, såfremt 50 medlemmer indgiver skriftlig anmodning om dette, med angivelse af motiveret dagsorden. Mindst 90% af dem, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne.

§ 8 Regnskab

Centrets regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren varetager institutionens økonomi og har ansvaret for, at midlerne anvendes til Centrets formål. Kassereren udarbejder i samarbejde med bestyrelsen budget til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Centrets midler skal indsættes på en konto i bank eller sparekasse. Kontoen skal lyde på Centrets navn.

Pantsætning af Centrets ejendele, salg af fast ejendom, integrering i andre institutioner og andre beslutninger, som vil have væsentlig indflydelse på Centrets økonomi, foretages af bestyrelsen efter forud indhentet godkendelse på en generalforsamling.

§ 9 Opløsning

Forslag om Centrets opløsning kan kun vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og højst 60 dage. Ved begge møder skal mindst 4/5 af de stemmeberettigede deltagere stemme for opløsningen.
I tilfælde af Centrets opløsning, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Centrets midler, som under alle omstændigheder skal anvendes til idrætslige, kulturelle eller andre almennyttige formål i Brenderup Sogn.
Beslutningen skal godkendes af Middelfart kommunalbestyrelse.

 

Senest opdateret: 27/3-2019 jvf. beslutning på generalforsamling 26/3-2019.